31/05/201230/05/2012


" Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. "


think about it !
not as now,
but
like
how you WERE  - when you WERE at my age .19/05/2012

18/05/2012


.c


pah pah pah pah pah pahhhh

I find nice ankles seductive.
Ah


16/05/2012
I

LOVE

BEARDS

!!!!

...

15/05/2012


ケーキ ! 

13/05/2012
Basilkind of seasick.

be true to the root of beat.

a mishmash of ordinary and the perfumed.

odd numbers - my favorite.
09/05/201201/05/2012