28/04/2013

27/04/201324/04/2013
" Men like sex, no one calls them whores "
23/04/2013


“Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp”
14/04/2013

?

11/04/2013
03/04/2013
"Một người tìm đến một vị hòa thượng để được giải thoát. Anh ta nói: "Con không bỏ xuống được một số việc, cũng không bỏ xuống được một số người". Vị hòa thượng nói: "Không có gì là không bỏ xuống được, mà do mình cố tình không bỏ xuống". Hòa thượng đưa cho anh ta một chén trà, sau đó đổ nước nóng vào chén trà ấy, đổ đến khi nước chảy tràn cả ra ngoài. Người kia bị bỏng, lập tức buông tay ra...Vị hòa thượng nói: "Trên thế giới này không có chuyện gì là không thể bỏ xuống. Đau tự nhiên sẽ buông."